Rekrutacja do przedszkola

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Przyjmowanie wniosków dotyczących rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2016/2017 odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 16.00

Na podstawie Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz.U z 2015 r., poz. 1942)  Burmistrz Miasta Ząbki Zarządzeniem Nr 0050.10.2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. ustalił harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ząbki na rok szkolny 2016/2017.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Ząbki:

Lp

 

Rodzaj czynności

 

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

 

 

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

od 8 marca 2016 r. do

25 marca 2016 r.

 

od 8 sierpnia 2016 r. do

12 sierpnia 2016 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy z dnia 6 grudnia  2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

 

 

 

 

od 29 marca 2016 r. do

1 kwietnia 2016 r.

 

 

 

 

od 16 sierpnia 2016 r. do

19 sierpnia 2016 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i  kandydatów niezakwalifikowanych

 

18 kwietnia 2016 r.

 

 

22 sierpnia 2016 r.

 

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenie

 

od 18 kwietnia 2016 r. do 20 kwietnia 2016 r.

 

 

24 sierpnia 2016 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i  kandydatów nieprzyjętych

 

22 kwietnia 2016 r.

 

26 sierpnia 2016 r.

W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli nie biorą udziału dzieci, które już w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczają do przedszkola lub oddziału przedszkolnego. Rodzice (prawni opiekunowie) takich dzieci składają jedynie DEKLARACJĘ kontynuowania wychowania przedszkolnego przez dziecko w roku szkolnym 2016/2017.

Deklaracje należy złożyć w terminie od 1 marca 2016 r. do 7 marca 2016 r. w placówce do której dziecko uczęszcza.

Wnioski o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2016/2017 w ramach postępowania rekrutacyjnego będą do pobrania na stronie Urzędu Miasta Ząbki oraz w poszczególnych placówkach w pierwszych dniach marca 2016 r.

Zgodnie z art. 20 za ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola oraz publicznej szkoły może być złożony do nie więcej niżTRZECH wybranych publicznych przedszkoli albo publicznych szkół.

W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2016/ 2017 obowiązują kryteria określone w ustawie o systemie oświaty tzw. kryteria ustawowe oraz kryteria ustalone przez Radę Miasta Ząbki Uchwałą Nr IV/32/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Każdemu kryterium przypisana jest określona ilość punktów. W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników, komisja rekrutacyjna, ustalając kolejność kwalifikacji, bierze pod uwagę miejsce przedszkola/ szkoły na liście preferencji kandydata (w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych). Spełnianie kryteriów należy potwierdzić dołączając dokumenty, o których mowa w ww. uchwale. W przypadku niezłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w ząbkowskich publicznych przedszkolach na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustawowe (zgodnie z zapisami ustawy do powyższych kryteriów należy załączyć odpowiednią dokumentację).

 

Informujemy, że kryteria  ustawowe mają jednakową wartość.

 

            W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria dodatkowe określone przez Radę Miasta Ząbki ww. uchwałą.

Tabela Nr 1

kryteria ustawowe i dokumentacja, którą należy złożyć potwierdzając spełnianie kryterium

 

Lp.

1

 

Kryterium

2

 

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

3

 

 

1.

 

Wielodzietność rodziny kandydata

 

 

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

 

2.

 

Niepełnosprawność kandydata

 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na  niepełnosprawność

 

 

3.

 

 

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)

 

 

 

4.

 

 

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)

 

 

 

5.

 

 

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)

 

 

6.

 

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

 

 

7.

 

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą  zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie  pieczy zastępczej (Dz. U. Z 2013 r. poz. 135, ze zm.).

 

           

 

 

Tabela Nr 2- kryteria i dokumentacja, którą należy złożyć potwierdzając spełnianie kryterium na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego - dotyczy publicznych przedszkoli

                                     

Lp.

1

Kryterium

2

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

3

Liczba punktów za kryterium

4

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

Oboje rodzice kandydata pracują zawodowo

 

·         zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej,

·         zaświadczenie szkoły lub szkoły wyższej potwierdzające naukę w trybie dziennym,

·         aktualny wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub KRS

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

2.

Rodzice kandydata złożyli w Urzędzie Skarbowym w Wołominie roczne zeznanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) za rok poprzedzający złożenie wniosku:

a) gdy zrobili to oboje rodzice

b) gdy zrobiło to jedno z rodziców

 

kopia pierwszej strony zeznania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) za rok poprzedzający złożenie wniosku lub kopia zgłoszenia aktualizującego osoby fizycznej będącej podatnikiem (ZAP- 3)

 

 

a) 8

 

 

b) 4

 

 

3.

Rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do tego samego, wybranego przez rodziców przedszkola

pisemne oświadczenie rodzica kandydata o uczęszczaniu drugiego dziecka do danej placówki

 

 

7

 

 

4.

Rodzice kandydata spełniają kryterium dochodu na osobę w rodzinie w wysokości 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1456, z późn. zm.)

 

pisemne oświadczenie rodzica kandydata o spełnianiu kryterium dochodu na osobę w rodzinie

 

 

5

 

5.

 

Rodzice kandydata posiadają dwoje dzieci

 

kopie  aktów urodzenia dzieci

 

5

 

 

6.

Istnieje potrzeba zapewnienia kandydatowi opieki w czasie przekraczającym 8 godzin dziennie i korzystania z trzech posiłków dziennie

pisemne oświadczenie rodzica kandydata o potrzebie zapewnienia kandydatowi opieki w czasie przekraczającym 8 godzin dziennie i korzystania z trzech posiłków dziennie

 

 

5

 

 

            W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria dodatkowe określone przez Radę Miasta Ząbki ww. uchwałą.

 

Tabela Nr 3- kryteria i dokumentacja, którą należy złożyć potwierdzając spełnianie kryterium na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego- dotyczy oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 

Lp.

1

Kryterium

2

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

3

Liczba punktów za kryterium

4

 

 

1.

 

Kandydat mieszka w obwodzie szkoły podstawowej, w której zorganizowany jest oddział przedszkolny, do którego prowadzona jest rekrutacja

pisemne oświadczenie rodzica kandydata o miejscu zamieszkania kandydata w obwodzie szkoły podstawowej, w której zorganizowany jest oddział przedszkolny, do którego prowadzona jest rekrutacja

 

 

9

 

2.

 

Rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do tej samej szkoły

pisemne oświadczenie rodzica kandydata o uczęszczaniu drugiego dziecka do danej placówki

 

 

8

 

 

 

3.

Rodzice kandydata złożyli w Urzędzie Skarbowym w Wołominie roczne zeznanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) za rok poprzedzający złożenie wniosku:

a) gdy zrobili to oboje rodzice

b) gdy zrobiło to jedno z rodziców

kopia pierwszej strony zeznania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) za rok poprzedzający złożenie wniosku lub kopia zgłoszenia aktualizującego osoby fizycznej będącej podatnikiem (ZAP- 3)

 

 

 

a) 8

 

 

b) 4

 

 

4.

Rodzice kandydata spełniają kryterium dochodu na osobę w rodzinie w wysokości 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

pisemne oświadczenie rodzica kandydata o spełnianiu kryterium dochodu na osobę w rodzinie

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

5.

Oboje rodzice kandydata pracują zawodowo

·         zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej,

·         zaświadczenie szkoły lub szkoły wyższej potwierdzające naukę w trybie dziennym,

·         aktualny wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub KRS

 

 

 

 

 

 

6

 

6.

 

Rodzice kandydata posiadają dwoje dzieci

 

kopie aktów urodzenia dzieci

 

5

Szanowni Państwo,

warto przy okazji rekrutacji zwrócić Państwa uwagę na następujące kwestie:

Zgodnie z obowiązują ustawą o Ewidencji Ludności ( Dz. U. Z 2010 r. nr 217 poz. 1427) w myśl art. 24 Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonać obowiązek meldunkowy polegający na zameldowaniu w miejscu pobytu stałego i czasowego, wymeldowaniu z miejsca pobytu stałego i czasowego, zgłoszeniu wyjazdu oraz powrotu z zagranicy.
W art. 27 ustawodawca nakłada na osobę obowiązek zameldowania w miejscu pobytu stałego, bądź czasowego najpóźniej w 30 dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Dla usprawnienia procedury meldunkowej obecnie organ dokonujący zameldowania na pobyt stały jednocześnie wymeldowuje z poprzedniego miejsca. Ponadto czynności tej można dokonać przez pełnomocnika.

Składając „Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego” w procesie rekrutacji, wskazujecie w nim adres zamieszkania zarówno Państwa  jak i kandydata.

Biorąc pod uwagę powyższe, mają Państwo obowiązek najpóźniej w terminie 30 dni od daty złożenia tego oświadczenia dokonać zameldowania pod wskazanym adresem (zakładając, że początek zamieszkiwania to data złożenia wniosku). Należy w tym miejscu podkreślić, że oświadczenia te składacie Państwo pod odpowiedzialnością karną za podawanie nieprawdy.

Jednocześnie należy wskazać, że w art. 45 ust. 1b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, została określona właściwość urzędów skarbowych, w których podatnik ma obowiązek złożyć zeznanie podatkowe: urzędem takim jest urząd skarbowy właściwy według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego, a gdy zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustało przed tym dniem - według ostatniego miejsca zamieszkania na jej terytorium, z zastrzeżeniem ust. 1c. Stąd wypełniając zeznanie podatkowe, podatnik winien w nim wskazać faktyczne miejsce zamieszkania, tożsame ze zgłoszonym w procesie rekrutacji.

Urząd Miasta Ząbki będzie dokonywał weryfikacji złożonych w trakcie rekrutacji oświadczeń o zamieszkiwaniu pod kątem wypełnienia obowiązku meldunkowego a także- we współpracy z Urzędem Skarbowym- pod kątem zgodności danych adresowych wykazanych w zeznaniu podatkowym.                                                                     

 Referat Oświaty i Polityki Społecznej

Urzędu Miasta Ząbki

 

Marzenia do spełnienia
ul. 11-go Listopada 85
05-091 Ząbki

Poniedziałek - Piątek
07:00 - 17:00